webinar register page

Positioning Respirators, Medical Face Masks, and Barrier Face Coverings for Meeting Regulatory Requirements Applied in the United States
This webinar will provide an overview of the United States standards and regulatory requirements for respirators, medical face masks, and barrier face coverings that are being used to minimize the spread of COVID-19.

Hội thảo sẽ cung cấp thông tin tổng quan về các tiêu chuẩn và yêu cầu quy định của Hoa Kỳ đối với mặt nạ thở, khẩu trang y tế và khẩu trang thường đang được sử dụng để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19

Oct 22, 2021 10:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IFC Vietnam.